miercuri, 22 iulie 2009

Senza legge - Multe cuvinte cu p

Porcul din mine a apreciat la maxim aceste versuri, un hua tuturor virginelor frigide: multe cuvinte cu p, cu tz, cu f, cu c, cu m. =))Tu mi ami u sacc
Nun Fai Mai Tard
Me vien semp a piglià ca machina
Miett a benzina e pav a tangeziale semp tu
Magg Chiavat a meglia cumpagna tojia 3 vot
E ME PERDUNAT
Na vot me rist pur i 30€ pe l'albergo eee i tre sigarett

(Chist Te vò ben u sai ? Nun è che te vò Lassà)

Poi ven Natale tu me fai u regal e io me scord semp
Poi p m'apparà ric, no mo te facc a befan e po me scord i fa pur a befan
Cioè tu mi ami io u vec che tu mi ami,
si nun è ammor chist quale è l'ammore ...scusami ?

(Nun è Che te vò lassà però te sta cercann i fa capì na cosa)

T riciett u fatt i l'assicurazione e tu me ricist:
Nun te preoccupà mo mu bec io

(Nun u fà appost è na bona vuaglion è verace ___???___)

III I Cerc nata cos , E' ver Rastaman ?

( E è Over )

TI VORREI SOLTANTO PIU', INDECENTE

Ti vorrei più indecente
Nel mio letto frizzante
Indecente , non ti chiedo più niente
INDECENTE
Ti vorrei più indecente
Nel mio letto frizzante
Indecente , non ti chiedo più niente

E me regalat u scooter
E Na vot riciett priestm a machina e tu ricist
No IO TE LA VOGLIO REGALARE
Nient i men me pavat nu viagg a Polonia

Tre Polacc Mille Lire

(T'accic taggià capì a te)

So turnat che mer spusat e me perdunat pur
Me pavat pur i spes pu divorzio

Me stir i camise e pur i cazzettin me stirat quacche vot
I polsini na vot me stirast pure i polsini
Cioè io comm stan i cos tessà spusà ?
Ma io te voglio pur spusà ma, tu che mi offri ?

(Secondo te u cumpagnio mio che vò?)

Cioè a me tutt sti cos cà mmmmmmmmm
So bell mmmmmmmmmmm
MMMM Nun m' nteressan
Ma nun è chest ... nun è chest.

(Nui simm uommen, arraggiunamm pò cazz)

TI VORREI SOLTANTO PIU', INDECENTE

Ti vorrei più indecente
Nel mio letto frizzante
Indecente , non ti chiedo più niente
Ti vorrei più indecente
in un letto frizzante
Indecente , non ti chiedo più niente

Io riciett priestem 100€ tu ricist noo
Tieni la mia carta di credito poooiii
poi a me me le rimast
Quand iettem a Amsterdam nun me facist caccià manc n'€uro
Pavav u tassì i droghe
Nient i meno ce rist pur a mazzett u tassista
E io quand cia rev a mazzett u tassista

Ma i , i Cerc nata cosa

(Fall Cuntent a stu vuaglione)

i Cerc nata cosa

(cerca di entrare nella sua psicologia)
I t vuless chiu zuzzos

(ommai cià itt)

I t vuless chiu zuzzos

(ommai cià itt compà ciaà fa nu bucchin)

Volgare Volgare
(E a ric Voglio u pesc)

Hai presente quando uno t rice: No chell, Cinzia è tropp volgare
Nun te ne fotter tu e a essere Volgare

(E a ric Sfunnem)

Chest è a parola adatta Sporca
T' voglio sporca

()

Cioè a me nun me ne fott si tu fai i rutt
Si tu faiii Io

(Per Esempio no te le mis a mutand ? Ma che cazz te le mis a fa?)

Io te voglio zuzzos, t voglio indecente t voglio
Ca un te ver e dic : UA CHI SCHIF !
Pecchè a me l'ammor m'interessa a me l'ammor me piac
Nun è na cosa ...
L'ammor è na cosa bella e tutti quanti sanno che l'ammor è na cosa bella.

TI VORREI SOLTANTO PIU', INDECENTE

Ti vorrei più indecente
Nel mio letto frizzante
Indecente , non ti chiedo più niente
INDECENTE
Ti vorrei più indecente
in un letto frizzante
Indecente , non ti chiedo più niente

??????????WORK IN PROGRESSSS ???????

A me me nteress , Nda chistu mument a me me nteress nata cos
Cerc na , cerc na cosa chiù ... cerc non lo so
Approposit Cinzia u meccanic a ritt si u fatt i chilli sord ci putimm purtà

Niciun comentariu: